Literatura

Obróbka skrawaniem – Wiesław Olszak – WNT Warszawa – książka jest pomyślana jako podręcznik akademicki do przedmiotu obróbka skrawaniem. Zawiera podstawowe wiadomości o zjawiskach fizycznych towarzyszących skrawaniu. Omawia wpływ cech narzędzia, przedmiotu obrabianego i obrabiarki, a także technologicznych parametrów skrawania na kształtowanie dokładności, wydajności i kosztów obróbki.

Obróbka skrawaniem. Podstawy teoretyczne – Henryk Słupik – Wydawnictwo Politechniki Śląskiej – w książce zawarto podstawowe wiadomości z teorii skrawania, ze zjawisk występujących na powierzchni natarcia i przyłożenia, z ciepła powstającego w procesie skrawania i jego skutków w postaci rozkładu strumieni cieplnych i temperatur, a także wiadomości z obszaru skrawalności materiałów i podstaw doboru parametrów skrawania.

Obróbka skrawaniem – Krzysztof Jemielniak – Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej – skrypt, w którym omówiono podstawowe zagadnienia związane z obróbką skrawaniem, takie jak: geometria ostrza, proces tworzenia się wióra, siły skrawania, zjawiska cieplne w strefie skrawania i skrawalność metali.

Skrawanie i narzędzia – Wacław Brodowicz – WSiP Warszawa – podręcznik do szkół zawodowych i technikum zawierający obszerne wiadomości z dziedziny narzędzi do obróbki metodą toczenia, strugania, dłutowania, frezowania.

Obróbka skrawaniem i narzędzia – Dul-Korzyńska Barbara – Oficyna Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej – podręcznik akademicki.

Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami – Przybylski Lucjan – Politechnika Krakowska – podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych toczenie, wiercenie, frezowanie.

Podstawy skrawania materiałów metalowych – Grzesik Wit – WNT Warszawa – wiadomości z zakresu podstaw skrawania w bardzo nowoczesnym ujęciu z uwzględnieniem modelowania i numerycznej symulacji zjawisk zachodzących podczas procesu skrawania. Zawiera zagadnienia: mechaniki i tribologii skrawania, ciepła w procesie skrawania, zużycia i trwałości ostrza, skrawalności materiałów konstrukcyjnych oraz prognozowania parametrów stanu warstwy wierzchniej.

Narzędzia skrawające – Cichosz Piotr – WNT Warszawa – książka poświęcona jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania czyli narzędziom.

Nowoczesne materiały narzędziowe – Wysiecki Mieczysław – WNT Warszawa – książka stanowi kompendium wiedzy na temat nowoczesnych materiałów stosowanych na ostrza narzędzi skrawających.

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem – wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy – poradnik dla ucznia, który stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[20].Z1.02 Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechanik.